ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อก เพื่อการศึกษา ผู้เข้าชมสามารถแสดงความคิดเห็นในเว็บบล็อกได้

รายงานจิตวิทยาการเรียนการสอน

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์ กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย
แหล่งข้อมูล : moobankru.com, kroobannok.com

ประวัติส่วนตัว

รูปภาพของฉัน
นครราชสีมา, Thailand
ชื่อ นายวัชราวุฒิ อุทัยอัน เกิดวันที่ 5 กันยายน 2529 อายุ 24 ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 13 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รูปภาพส่วนตัว


กิจกรรมถวายพระพร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

Texas Jones Act
Texas Jones Act Counter

กล่องแสดงความคิดเห็น